Dersin Adı

Kodu

Normal Yarıyılı

Grup No

ECTS
Kredisi

Kredi

Ders

3

Uygulama

0

 

İstatistik

0523011

5

 

4

3

Laboratuvar
(Saat/Hafta)

0

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

 

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar, Birey, Topluluk. Tesadüfi Değişken / Verilerin grafik Gösterilimi, Frekans, Histogram ve Dağılımlar / Karakteristik Değişkenler, Parametreler, Ortalamalar, Sapmalar ve Momentler / Dağılım Parametrelerinin Hesabı / Tahmin teorisi ve Uygulamaları / Örnekleme Teorisi, Örnek Ortalamaları, Varyansı ve Dağılımları / Korelasyon, Regresyon ve Çoklu Regresyon / Ki-Kare Testi, Hipotez testleri ve Uygulamaları

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Amacı

 

1-       Olasılık Yasalarını ve matematik analiz bilgilerini kullanarak, istatistikle ilgili temel tanım ve teoremleri öğrenmek

2-       Fiziksel olayları yorumlamak ve deneylerin sonuçlarını kestirmede istatistiksel teknikler geliştirmek

3-       Sosyal, ekonomik ve mühendislik alanlarında deney düzenlemek, veri toplamak, sınıflandırmak, istatiktiksel analiz yapmak ve sonuç çıkarmak

4-       Gerçek dünyadaki olaylara uyan istatistiki modeller geliştirmek ve modellenen olayların parametrelerini tahmin etmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

1-       Mühendislikle ilgili olayları yorumlama ve sonuçlarını kestirme

2-       Matematiksel modeller ve istatistiksel teknikler geliştirme

3-       İstatistiksel analiz yapma, yorumlama, sonuç çıkarma ve kestirme

4-       Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alma

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kitabı (Notu)

1-Prof. Dr. Aziz Bener, “Matematik İstatistik)”, C.1,2,  

   YTÜVAK Yay.,2002

2-P.L. Meyer, “Introductory Probability and Statistical

    Applications”, Addison-Wesley Pub.,1978

 

 

 

 

 

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 

1-       Doç. Dr. Fethi Seniş, “İstatistik”, AÖFY, 1987

2-       Prof. Dr. Fikri Akdeniz, “Olasılık ve İstatistik”, Çukurova Üniversitesi, 2002

 

 

 

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

Matematik Analiz 1

Matematik Analiz 2

Olasılık

Ön Koşul Konuları

Olasılığın Temel Tanım ve Kavramları, Diferansiyel İntegral Hesap, Kuvvet Serileri, Matematik Analizin Temel teoremleri

 

 

Ödev ve Projeler

Konular işlenirken kavramayı ve dersi izlemeyi sağlayacak ödevler

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar Deneyleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Kullanımı

Konulara bağlı olarak öğrencilerin bilgisayar kullanımı da sağlanır

 

 

 

 

Diğer Uygulamalar

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

2

60

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

40

Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı (%)

Temel Bilimler

 

Temel Mühendislik

 

Mesleki

 

Üniversite Dersi

 

Ders Planı

Hafta

Konular

1

Normal Dağılımın Gözden Geçirilmesi

2

Dersin Kapsamı, Temel Kavramlar, Tesadüfi Değişken, İstatistik ve İstatistiksel Yöntemlere Genel Bir bakış

3

Verilerin Gragik Gösterilimi, Frekans, Histogram ve Dağılımlar

4

Karakteristik Değşkenler, Parametreler, Ortalamalar, Geçici Ortalama

5

Sapmalar, Standart Sapma ve Momentler

6

Regresyon Doğrusu ve Çoklu Regresyon

7

Korelasyon katsayısı ve Uygulamaları

8

Dağılım Parametrelerinin Tahmini ve Tahmin Teorisi

9

Hipotez testleri, Ki-Kare Testi ve Uygulamaları

10

Örnekleme Teorisine Giriş

11

Örnek Ortalama ve Varyansının Dağılımı

12

Bazı önemli istatistiklerin örnekleme dağılımı

13

Uygulama                                                                                                     (1. Vize)

14

Parametrik olmayan testler

15

Uygulama                                                                                                     (2. Vize)

 

Hazırlayan:

 

 

 

Tarih:

 

 

DERSİN MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

 

 

 

1

2

3

1

Matematik ve Temel Mühendislik bilgilerini kullanarak model kurar.

 

 

a

2

Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alır.

 

 

 a

3

Matematiksel modelleri analitik,sayısal veya istatistiki tekniklerle çözme becerisi kazanır

 

 

 a

4

Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlar.

 

 

a 

5

Bilgisayar tabanlı teknikleri kullanarak problemleri bilgisayarda çözebilecek hale getiren  algoritmaları oluşturur ve uygular.

 

 

 

 

a

6

Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda bulunabilecek kadar ingilizceyi kullanma becerisi kazanır.

 

 

 

  a

7

Endüstride ve Bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faliyetlerlerinde bulunur.

 

 

a

8

Eğitim faliyetlerinde bulunur.

 

 

 a

9

Mesleğin sorumluluklarının bilincindedir.

 

a

 

10

Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip eder.

 

a

 

11

Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanır.

 

a

 

12

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.

 

 

a

 

1  : Hiç katkısı yok           2  : Kısmen katkısı var       3  : Tam katkısı var